سفر استانی رئیس رسانه ملی به بیرجند/خبرنگاران استانی دعوت نشدند