لزوم معرفی ظرفیت‌های جنوب کرمان در هفته فرهنگی کرمان