سوم خرداد یادآور حماسه عظیم برای نسل های آینده/ میزبانی شرق اصفهان از رالی ۱۱۰ جانباز اصفهانی