کاری که با اقتصاد کردند مانند دودکش‌هایی است که خوابیده‌اند و دودی بالا نمی‌آید/هر دقیقه برای پنج ن