یک هزار هکتار از اراضی و باغات ملکان به آبیاری تحت فشار تجهیز می‌شود