دکه های روزنامه فروشی دوباره مجاز به فروش سیگار شدند، به شرطی که...