رهبرانقلاب همه ساله نمایشگاه را بدون روتوش دیده‌اند/یک یا دو راهرو به معنای کل نشر کشور نیست