سپاه سلاح راهبردی و ظرفیت برتر ملت ایران برای خنثی سازی سناریوی دشمن است