پروژه های مسکن مهر تا پایان سال ۹۵ تحویل متقاضیان می شود