مدیران سینمایی دهه ۶۰ سهم خواه نبودند/ نگرانی برای ایوبی