تلاش جریان نفاق برای ورود به حاکمیت/ نخبگان بی‌تفاوت مزدور و جاسوس هستند