1.8 تن انواع موادغذایی غیرقابل مصرف در مهاباد امحاء شد