رییس انجمن دوستی ایران و فرانسه: مشکل کشورها سیاسی است