فکری به حال وضعیت نامناسب دانشجویان بورسیه و نخبگان جامعه کنید