اختصاص 8 میلیارد تومان به پروژه‌های محرک توسعه در کردستان