نسخه نهم iOS ممکن است دارای یک اپلیکیشن ویژه برای خانه های هوشمند باشد