خسارت یکهزار و 890 میلیارد ریالی حوادث طبیعی به کشاورزی یزد