انسان عاقل قانون طبیعت را برای قوانین خود رها نمی کند