فعالیت خانه احزاب در گذشته باعث کاهش تنش احزاب شده بود