مقابله با پدیده دلالی کشاورزی نیازمند تکمیل چرخه تولید است