دولت هنوز تن خود را از لکه شعارزدگی آنقدر پاک نکرده که توقع می رفت/ هنوز مشکلات اقتصادی به صورت ریشه ا