اولین دوگانه بانوی پیر پس از کالچوپولی/ سه‌گانه تکمیل می‌شود؟