اولویت دادستانی کشور برخورد با قانون شکنان و زمین خواران است