مدیرکل میراث استان: یزد قطب گردشگری کشور معرفی شده است