آده‌بایور: چند بار می‌خواستم خودکشی کنم/دوست دارم دیگران از زندگی‌ام پند بگیرند