هشتمین کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات در حال برگزاری است