نخستین جلسه کارگروه توسعه صادرت غیرنفتی در اتاق گرگان برگزار شد