درگیری سیاسی دانشگاه ها باعث افت سطح علمی/پایان نامه هایی که با پول می خرند