موسوی تبریزی: نباید مسائل حزبی و گروهی را در مجمع عمومی دخیل کرد