ثابت قدم:سازمان تاکسیرانی رشت تا به امروز یک مدیر درد کشیده نداشته است