سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی برای تولید بیشتر و توسعه کشور است