سند مالکیت 40 موقوفه و بقعه متبرکه مازندران در سال جاری اخذ شد