عملیات اجرایی خط لوله اتیلن غرب از میاندواب به تبریز آغاز شد