حضور جامعه قرآنی در مسابقات بین المللی قرآن وظیفه است