کویت غرامت 3 میلیاردی «حمله صدام» را از آمریکا دریافت کرد