واشنگتن از مذاکره برای بازرسی مکان‌های موردنظر درایران خبرداد