۵میلیون نفر از داشتن رسانه محروم هستند/استاندار تهران پیگیری کند