گُلوَنی چه بود، چه شد/ بررسی اصالت و انحراف در یک نمادِ فرهنگی