تجمع دانشجویان کلیبر به مناسبت روز یوم النکبه و جهت ابراز انزجار و نفرت خود از اسرائیل