هاشمی:ایران خواهان ارتقا نقش غرب آسیا در توسعه کلی ورزش این قاره است