کاهش ریسک صادرات در اولویت تیم مدیریت اقتصادی ایلام است