وزیر دادگستری: دولت معتقد است باید به جای زندان از مجازاتهای دیگری استفاده کرد