مرکز معاینه فنی خودرو مکانیزه در دهلران ضرورت دارد