منبرهای کوتاه سبب تأثیرگذاری تبلیغ در مخاطبان می‌شود