گزارش رسانه آمریکایی از مزایا و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران