وزارت خارجه آمریکا: اگر درباره مفهوم دسترسی با ایران توافق نکنیم، چیزی را امضا نخواهیم کرد