افشارزاده: از خریدار استقلال فقط ماشین سمندش را می شناسم!