معاون رییس جمهوری:مدل مدیریتی دولت تدبیر و امید سامان بخشی به اوضاع جامعه است