هدف دولت کاهش تورم، رشد اقتصادي و اميد به توليد ملي است