برگزاری نشست مشترک فرمانداران سراسر کشور با روحانی در ۹ خرداد ماه